INTEGRITETSPOLICY GÄLLANDE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
FÖR NORDISKA OMSORGSFASTIGHETER AB

 

 

Contents

1 Inledning. 3

2 Vad är en personuppgift?. 3

3 Vilka personuppgifter samlar vi in?. 3

4 Vad använder vi inhämtad information till?. 4

4.1 Kontakt och identifiering. 4

4.2 Intresseanmälan för boenden. 4

4.3 Kommunikation med oss via email eller webbsida. 4

4.4 Anmälningar till event och visningar. 4

4.5 Vid besök på vår hemsida. 4

4.6 Sammanställning av användningsområden för
personuppgifter. 4

4.7 Lagringstid för personuppgifter. 5

5 Hur vi delar information med andra. 5

5.1 Företag. 5

5.2 Myndigheter. 5

5.3 Övriga intressenter. 5

6. Vad har du som lämnar personuppgifter för
rättigheter?. 6

6.1 sammanställning av dina rättigheter. 6

7 Överföring av personuppgifter till andra länder. 6

8 Information om cookies och digital datainsamling. 7

8.1 Vad är cookies. 7

8.2 Sammanställning av använda cookies. 7

9 Hur kan du som användare hantera cookies?. 8

10 Kontaktuppgifter. 9

 

 

 

 

1 Inledning

Som en del av vår
verksamhet samlar Nordiska Omsorgsfastigheter AB, org. Nr 559130-3713, samt
sina dotterbolag (benämns hädanefter i dokumentet som ”NOFAB”) in och använder
personuppgifter från de kunder som interagerar med oss via email eller vår
webbplats. Det är av största vikt för oss att de personuppgifter vi samlar in
inte missbrukas eller sprids till obehöriga. I detta dokument går vi igenom hur
NOFAB samlar in och hanterar personuppgifter samt vilka rättigheter du som
registrerad har.

Om du har några frågor
kring hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss när du vill
enligt informationen i punkt 10
kontaktuppgifter

Det finns tre huvudsyften
med vår integritetspolicy:

1.
Att
tydliggöra hur vi använder oss av
personuppgifter
och information som du som kund/intressent delar med oss
via våra olika kanaler under tiden som du är spekulant på våra boenden.

2.
Att
säkerställa att du förstår vad vi samlar
in
för information samt vad vi
använder den till
.

3.
Att visa vårt ansvar som företag för att hantera
dina uppgifter och rättigheter enligt rådande lagar och regler.

Alla personuppgifter som
vi samlar in från dig är direkt kopplat till försäljningen av våra boenden. Vi
kommer inte använda dina uppgifter för andra ändamål.

NOFAB strävar alltid
efter att följa rådande lagar och regler kring personuppgifter såsom GDPR
(dataskyddsförordningen), dataskyddslagen och andra relevanta lagar.

 

2 Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all
den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande
fysisk person, exempelvis namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser.

 

3 Vilka
personuppgifter samlar vi in?

När du skickar en fråga eller
anmäler intresse för något av våra projekt eller event kan vi komma att samla
in följande:

 

•                          För- och
efternamn

•                          Adress

•                          Telefonnummer

•                          E-postadress

 

Primärt kommer vi att
hämta uppgifter från dig som kund/intressent direkt. Det finns dock situationer
då vi kan komma att hämta dina uppgifter från tredje part. Det kan röra sig om
att ta emot kontaktuppgifter till dig som kund från andra relevanta parter.

 

4 Vad använder
vi inhämtad information till?

4.1 Kontakt och identifiering

Dina personuppgifter
används för att vi ska kunna identifiera dig som kund eller avtalspart för att
kunna teckna giltiga avtal.

När det är tillämpligt
kan vi även dela din information med tredje part i form av andra relevanta
samarbetspartners/leverantörer i samband med försäljning eller frågor rörande
våra boenden.

4.2 Intresseanmälan
för boenden

Vi använder även dina
personuppgifter för att kunna kontakta dig rörande intresseanmälningar för boenden,
event och annan typ av relevant kommunikation rörande försäljning och
information om våra boenden. Datumet för intresseanmälan kan också komma att
användas för att bestämma en eventuell köplats för våra boenden.

4.3 Kommunikation
med oss via email eller webbsida

När du kontaktar oss
direkt via t.ex. email eller telefon sparar vi dina kontaktuppgifter som du
lämnar till oss för att säkerställa att vi kan få tag på dig.

4.4 Anmälningar
till event och visningar

När du anmäler dig till
t.ex. ett informationsmöte så sparar vi dina uppgifter för att kunna komma i
kontakt med dig vid behov samt för att kunna styrka din identitet vid
tillfället för det planerade eventet eller sammankomsten.

4.5 Vid besök på
vår hemsida

När du besöker vår
hemsida (www.nofab.se)
så registrerar vi information rörande din användning av sidan via cookies. Vi
samlar in information om vilka sidor du besöker och ditt beteende på vår
hemsida, detta för att kunna ge dig en så bra upplevelse som möjligt. För mer
information om vilka cookies vi använder på vår hemsida se punkt 8.2 sammanfattning av använda cookies.

4.6
Sammanställning av användningsområden för personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter till att:

·
Hålla koll på
intresseanmälningar och förfrågningar

·
Skicka
relevant kommunikation rörande våra boenden som t.ex. aktuella eller framtida
projekt

·
Skicka
inbjudningar till event och informationsmöten

·
Förmedla
kontaktuppgifter till våra samarbetspartners

·
Eventuella
marknadsundersökningar eller kundfrågor

 

 

4.7 Lagringstid
för personuppgifter

Vi lagrar dina
personuppgifter enligt bestämda tidsintervall. Detta för att du som individ
enkelt ska kunna veta hur länge dina uppgifter sparas hos oss.

Personuppgifter

Syfte

Laglig grund

Lagringstid

Namn, adress, email och telefon

Att registrera intresse för något
av våra projekt

Samtycke vid registrering

·
Intresseanmälningar
som inte leder till vidare dialog sparas i 6 månader efter projektstart innan
de raderas

·
Personuppgifter
rörande kunder som har köpt boenden med oss sparas under garantitiden men
maximalt 2 år från tillträdesdagen

Namn, adress, email och telefon

Att kommunicera kring våra projekt
som personen anmält intresse för

Berättigat intresse

Intresseanmälningar som inte leder
till vidare dialog sparas i 6 månader efter projektstart innan de raderas

Namn, adress, email och telefon

För att skicka inbjudningar till
event och informationsmöten

Berättigat intresse

Intresseanmälningar som inte leder
till vidare dialog sparas i 6 månader efter projektstart innan de raderas

Namn, adress, email och telefon
samt övriga lämnade uppgifter

För att kommunicera kring frågor
och andra ärenden med kunder

Berättigat intresse

Vid allmänna frågor sparas personuppgifterna
så länge ärendet är aktivt, dock max 6 månader efter avslutat ärende.

 

 

5 Hur vi delar
information med andra

5.1 Företag

Som tidigare nämnt under
punkt 3 samt 4.1 och 4.6 kan vi komma att dela din information med andra
företag. Exempel, men inte begränsat till, är samarbetspartners, leverantörer
och myndigheter. Vi ingår alltid sekretessavtal med våra externa
samarbetspartners för att säkerställa din trygghet jobbar alltid för att skydda
din integritet enligt rådande regelverk.

5.2 Myndigheter

Vi är även, enligt lag,
skyldiga att på begäran dela ut personuppgifter till myndigheter som t.ex.
skatteverket eller polisen.

5.3 Övriga
intressenter

Efter lämnat godkännande
av dig som uppgiftslämnare kan vi även i andra fall än vad som anges i
punkterna ovan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag,
organisationer eller personer.

6. Vad har du
som lämnar personuppgifter för rättigheter?

När du som kund eller
intressent lämnar dina personuppgifter till oss så är det vår skyldighet att
endast behandla personuppgifter som är korrekta och relevanta för vårt ändamål
som bolag. Vi har också en skyldighet att vara tydliga med dina rättigheter att
kontrollera att vi följer våra riktlinjer gällande hantering av
personuppgifter. NOFAB har, enligt lag, ansvar att se till att behandla dina
personuppgifter på ett korrekt sätt.

Du kan närsomhelst
kontakta oss för att ta bort, rätta, komplettera eller på annat sätt modifiera
dina lagrade personuppgifter. NOFAB kommer även att agera proaktivt för att
rätta eventuella felaktigheter som vi upptäcker gällande dina uppgifter.

 

6.1
sammanställning av dina rättigheter

 

Som registrerad har du
utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:


Att få dina
uppgifter rättade vid eventuella fel


Att få din
information raderad om det inte finns rättsliga skäl till att NOFAB behöver
spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet


Att påverka
och begränsa i vilka syften NOFAB använder sig av dina personuppgifter


Att begära ut
alla dina personuppgifter ifrån NOFAB i ett strukturerat format


Att bli
informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar
i felaktiga händer


Att, under
vissa förutsättningar, få dina personuppgifter utlämnade på ett portabelt
digitalt medium för överföring till annan personuppgiftsansvarig


Att klaga
till datainspektionen (integritetskyddsmyndigheten) om du bedömer att vår
hantering av dina personuppgifter är felaktig

Om du har frågor kring
ovan punkter eller villa utöva någon eller flera av dina rättigheter så kan du
kontakta vårt dataskyddsombud för att få hjälp.

Vi strävar efter att
behandla eller radera data inom 30 dagar på uppgiftslämnarens begäran. Om vi,
som tidigare nämnt, inte kan radera din data av rättsliga skäl så kommer vi att
meddela dig detta.

7 Överföring av
personuppgifter till andra länder

NOFAB kommer inte att
föra över dina personuppgifter till andra länder utanför EU.

8 Information om
cookies och digital datainsamling

 

8.1 Vad är
cookies

När du går in på www.nofab.se
lagrar webbplatsen en liten textfil (cookie) på din enhet. Cookies används
bl.a. för att göra distinktioner mellan olika användare på webbplatsen. Detta
möjliggör en förbättring av användarupplevelsen för dig som besöker vår sida.

Det finns två typer av
lagringsformat för cookies:


Session
cookies (raderas när du stänger webbläsaren)


Permanenta
cookies (sparas på din enhet)

Det finns tre typer av
cookies:


Nödvändiga
cookies – dessa cookies är vitala för att säkerställa funktionaliteten på
webbplatsen. Om dessa cookies raderas eller blockeras kommer vissa tjänster och
delar på sidan inte att fungera


Prestanda-
och funktionscookies – dessa cookies är inte vitala för hemsidans funktion men
bidrar till att göra användarupplevelsen bättre och mer personlig. Det kan vara
t.ex. att sidan kommer ihåg vad du har matat in för uppgifter du har lämnat när
du lämnat in en intresseanmälan så att du inte behöver göra om samma sak flera
gånger.


Marknadsföringscookies
– dessa cookies används i marknadsföringssyfte och distribueras av tredje part.
Det kan vara t.ex. Google analytics eller andra verktyg för att kunna visa
annonser/information som är relevant för dig. Vi har inte kontroll på hur dessa
tredjepartsaktörer placerar dessa cookies eller vilken information som de
samlar in och lagrar. Därför bör du som individ själv kontrollera dessa parter
om du vill ha mer information gällande hantering av personuppgifter och
information

8.2
Sammanställning av använda cookies

Cookie namn

Användningsområde

Giltighetstid

Typ

JSESSIONID

Sparar användarens
inställningar vid sidhämtning

Under tiden
användaren är på hemsidan

Nödvändig

Laravel_session

Intern cookie när
hemsidan uppdateras eller nytt material laddas upp

Under tiden
användaren är på hemsidan

Nödvändig

_ga

Registrerar ett
unikt ID för varje användare för att kunna generera statistisk data för hur
varje användare beter sig på hemsidan

2 år

Statistisk

_gat

Används av Google
analytics för att bedöma hur ofta ett IP försöker ansluta till hemsidan för
att kontrollera bandbredd och hastighet

Under tiden
användaren är på hemsidan

Statistisk

_GID

Registrerar ett
unikt ID för varje användare för att kunna generera statistisk data för hur varje
användare beter sig på hemsidan

Under tiden
användaren är på hemsidan

Statistisk

collect

Används för att
skicka data rörande användarens beteende på hemsidan samt vilken enhet
användaren ansluter ifrån till Google analytics

Under tiden
användaren är på hemsidan

Statistisk

Ads/ga-audiences

Används av Google
AdWords för att återengagera besökare som bedöms som potentiella kunder
baserat på deras användarbeteende online

Under tiden
användaren är på hemsidan

Marknadsföring

fr

Används av
Facebook i annonssyften

3 månader

Marknadsföring

r/collect

Används för att
skicka data rörande användarens beteende på hemsidan samt vilken enhet
användaren ansluter ifrån till Google analytics

Under tiden
användaren är på hemsidan

Marknadsföring

Test_cookie

Används för att
testa om användarens enhet stödjer cookies

Under tiden
användaren är på hemsidan

Test

tr

Används av
Facebook pixel för att analysera användarens beteende på hemsidan

Under tiden
användaren är på hemsidan

Marknadsföring

Google_experiment_mod

Används av Google
Adsense för att analysera vilken typ av markandsföring som fungerar bäst på
vilken plattform

Kvarstående

Marknadsföring

Google_pub_config

Under utvärdering

Kvarstående

Marknadsföring

 

9 Hur kan du som
användare hantera cookies?

Du som användare kan
styra hur du använder och hanterar cookies när du går in på olika webbsidor. De
flesta webbläsarna tillåter att du raderar alla sparade cookies och vissa kan
även blockera cookies från att sparas på din dator.

Eftersom cookies, som tidigare
nämnt, används för att optimera din upplevelse på webbsidor kan en blockering
av dessa medföra begränsad funktionalitet och/eller försämrad prestanda på de
webbsidor du besöker.

·
För mer
detaljerad information om hantering av cookies kan du gå in på: https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

·
För
information kring beteendestyrd annonsering kan du gå in på : http://www.youronlinechoices.com/se/

·
För mer info
om marknadsföring online:
https://www.networkadvertising.org/faq

Du kan även läsa på om
din webbläsare och/eller din enhet rörande vad som gäller för hantering och
blockering av cookies.

 

 

10
Kontaktuppgifter

Tack för att du tagit del
av vår integritetspolicy! Nedan finner du kontaktuppgifterna för vårt
dataskyddsombud. Hör av dig om du har några frågor eller vill veta mer om hur
vi hanterar dina personuppgifter.

 

Dataskyddsombud: Jacob Hallberg, NOFAB

Telefon: +46 73 419 3913

Email: jacob@nofab.se

Adress: Berzeliigatan 14, 412 52 Göteborg